Sergei Romanov’s Lies about the Polish Policemen’s Badges Found at Vladimir-Volynskii, Ukraine, in 2011 in Novaya Gazeta Article on Katyn 12.15.2021

Grover Furr.

Montclair, NJ USA

Russian-language version

 

Concerning the badges, found in Vladimir-Volynskii, Ukraine, of the two Polish policemen who were supposedly killed by the NKVD in Kalinin and buried at MednoeIn his article in Novaya Gazeta of 12.15.21 Sergei Romanov writes:

 

Нет: жетоны найдены не на телах. Один — в нескольких метрах от могильного рва, другой — в слое бытового мусора над ним.

 

No: The badges were not found on the bodies. One was found a few meters from the grave ditch, the other in a layer of household garbage above it.

 

It appears that Romanov has taken this claim from Gur’ianov’s book Ubity v Kalinine, Pokhoroneny v Mednom. Here are the three relevant passages in Gurianovs book:

 

 

 В ходе раскопок в насыпном «мусорном» слое (содержавшем различные поврежденные бытовые предметы) над могильной ямой с человеческими останками (вероятнее всего, людей, расстрелянных нацистами) был обнаружен полицейский служебный учетный знак с номером 1099/II, принадлежавший Людвику Маловейскому из г. Лодзь.

 

- v.1, 79.. т.1, с. 79

 

During excavations in the bulk "garbage" layer (containing various damaged household items) above the grave pit with the human remains (most likely, people shot by the Nazis), a police service registration badge with the number 1099 / II, belonging to Ludwik Malowiesky from Lodz, was found ..

 

 

Тот факт, что служебные полицейские знаки при эксгумациях во Владимире-Волынском были найдены не среди человеческих останков, а в насыпном слое над захоронениями, был в этих публикациях проигнорирован.

 

- ibid., с. 79.

 

The fact that during the exhumations in Vladimir-Volynsky the service police badges were found not among the human remains, but in the bulk layer above the burials, was ignored in these publications.

 

Документальных данных о дате и месте взятия в плен Юзефа Кулиговского, а так- же о том, где он содержался в качестве военнопленного до прибытия в Осташковский лагерь, в изученных архивных документах нет, но можно предположить, что он, как и многие другие польские военнослужащие и полицейские, в сентябре 1939 г. попал в плен во Владимире-Волынском и его полицейский служебный учетный знак, вероятно, оказался в насыпном слое над массовым захоронением во Владимире-Волынском таким же образом, как и знак Людвика Маловейского.

 

- ibid., с. 81.

 

Documentary data on the date and place of the capture of Jozef Kuligowski, as well as on where he was held as a prisoner of war before arriving in the Ostashkov camp, are not present in the archival documents that have been studied, but it can be assumed that he, like many other Polish military personnel and police officers, in September 1939 was taken prisoner in Vladimir-Volynsky and his police service badge probably ended up in the bulk layer above the mass grave in Vladimir-Volynsky in the same way as did the badge of Ludwik Maloveysky.

 

It is interesting to note that in the passage on page 81 Gur’ianov says Kuligowski’s badge was “probably” found in a “bulk layer” – what he earlier called a “garbage layer,” “like that of Ludwik Malowiejski.”

 

The word “probably” reveals the truth: Gur’ianov has no evidence that Kuligowski’s badge was found in this supposed “bulk” or “garbage layer.”

 

In fact, Gur'ianov is lying. Kuligowsky’s badge was found among the skeletal remains of the victims of the Germans.

 

W trakcie eksploracji wykopu archeologicznego w 2010 roku, w którym

natrafiono na szczątki kostne zamordowanych ofiar, odkryto również polską odznakę policyjną1 i polski guzik wojskowy wzoru 1928.

 

During the exploration of the archaeological excavation in 2010, where the bone remains of the murdered victims were found, a Polish police badge and a Polish military button of the 1928 pattern were also discovered.

 

1 Była to odznaka Polskiej Policji Państwowej z numerem 1441, która należała do:Post. PP Jósef KULIGOWSK/ s. Szczepana i Józefy z Sadurskich, ur. 12 III 1898 w m. Strych. ...

 

1 It was the badge of the Polish State Police with the number 1441, which belonged to: officer of the PP (Polish Police) Jósef KULIGOWSK / son of Szczepana and Józefa née Sadurskich, b. March 12, 1898 in the town of Strych ...

 

Po przeprowadzeniu w początkach czerwca 2011 roku wizytacji stanowiska przez pracowników Rady oraz współpracujących archeologów (m.in. autorów raportu), zdecydowano o podjęciu działań mających na celu doprowadzenie do przeprowadzenia badań archeologicznych odkrytej mogiły zbiorowej, określenia daty i okoliczności zbrodni oraz narodowości ofiar, a także ekshumacji szczątków i godnym pochowaniu na współczesnym cmentarzu miejskim Włodzimierza Wołyńskiego.

 

After the site was visited by employees of the Council and cooperating archaeologists (including the authors of the report) at the beginning of June 2011, it was decided to take steps to conduct archaeological research of the discovered mass grave, determination of the date and circumstances of the crime and the nationality of the victims, as well as the exhumation of the remains and worthy burial in the contemporary municipal cemetery of Włodzimierz Wołyński.

 

Z pewnością stwierdzono, że zbrodnia została dokonana nie wcześn iej niż w 1941 roku. Świadczą o tym znalezione w grobie przedmioty. Przede wszystkim łuski , na których widnieje rok produkcji 1941, ale także monety, wśród których najmłodsze mają datę emisji z 1940 roku. Sposób w jaki ofiary zostały zamordowane i ułożone w grobie oraz wspomniane już łuski kalibru 9 mm produkowane w fabryce Hasag w Skarżysku Kamiennej wskazują, że zbrodnia ta dokonano została z inicjatywy niemieckich władz okupacyjnych.

 

It has been established with certainty that the crime was committed not earlier than 1941. This is evidenced by the items found in the grave. First of all, the shells with the year of production 1941, but also coins, the latest of which have an issue date from 1940. The manner in which the victims were murdered and placed in the grave, as well as the aforementioned 9 mm shells produced at the Hasag factory in Skarżysko Kamienna, indicate that the crime was committed on the initiative of the German occupation authorities.

 

Ludwik Małowiejski’s body was identified from his badge.

 

„Kolejny policjant z Listy Katyńskiej odnaleziony we Włodzimierzu Wołyńskim” (Malowiejski) itvl.pl 09.05.2011

 

Szczątki starszego posterunkowego Ludwika Małowiejskiego odkryli polscy i ukraińscy archeolodzy prowadzący ekshumacje w jamie grobowej na grodzisku we Włodzimierzu Wołyńskim. Łódzki policjant został zidentyfikowany na podstawie służbowej odznaki Policji Państwowej nr 1099/II.

 

“Another policeman from the Katyn List found in Włodzimierz Wołyński” (Małowiejski) itvl.pl 09.05.2011

 

The remains of senior constable Ludwik Małowiejski were discovered by Polish and Ukrainian archaeologists carrying out exhumations in a burial pit in the stronghold in Włodzimierz Wołyński. The Lodz policeman was identified on the basis of the official badge of the State Police No. 1099 / II.

 

So Malowiejski’s body – his corpse – was discovered, and identified thanks to the badge. That means the badge was found on his body, not in some “bulk” or “garbage layer.”

 

* * * * *

 

What’s going on here? Simple! It is a desperation attempt by Romanov, acting on behalf of anti-Stalinists, anticommunists, the “Memorial Society,” Gorbachev’s newspaper Novaya Gazeta, and, surely, Western governments, the CIA, “Radio Svoboda,” and all, to slander the history of the Soviet Union.

 

It has nothing to do with establishing the truth!